Deklaracja dostępności

I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego w Bolesławcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. poz. 848 z późn. zm.). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

 

https://lo.boleslawiec.pl/

Data publikacji: 2021-03-26

Data aktualizacji: 2023-03-20

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia: 2021-03-26

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: VIP IT Sp. z o.o.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest kierownik gospodarczy ILOkadry@lo.boleslawiec.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 75/732-24-19 wew. 24. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Broniewskiego w Bolesławcu prowadzą 2 wejścia. Wejście od ul. H. i W. Tyrankiewiczów oraz wejście od tyłu budynku szkoły od strony dziedzińca szkoły. Oba wejścia do budynku są utrudnione przez ciężkie drzwi wejściowe, które nie otwierają się automatycznie a otwierane są siłą mięśni. Przy wejściach do budynku brak jest domofonu. Do budynku Hali Sportowej przy ul. Tyrankiewiczów 11 prowadzi jedno wejście główne oraz boczne drzwi otwierane w razie potrzeby.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Korytarz na parterze i pierwszym piętrze znajduje się na jednym poziomie. Korytarz na drugim piętrze posiada lekko podwyższony poziom przy końcu swojej długości. W szkole nie ma wind. Dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim jest możliwość użycia schodołazu. Aby skorzystać ze schodołazu należy poprosić obsługę szkoły. Na parterze szkoły znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W szkole nie ma pochylni, platformy, informacji głosowych ani pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

W pobliżu budynku szkoły znajdują się miejsca postojowe udostępnione dla interesantów oraz pracowników szkoły.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Od 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.2017.1824 t.j. z dnia 2017.10.02), która daje prawo osobom mającym trudności w komunikowaniu się do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usługi, powinna zgłosić ten fakt w I Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Broniewskiego w Bolesławcu. Termin realizacji usługi uzależniony jest od dostępności tłumacza w Europejskim Centrum Obsługi Głuchych, nie powinien jednak przekroczyć 3 dni roboczych, licząc od daty otrzymania zgłoszenia przez I Liceum Ogólnokształcące w Bolesławcu. Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form: • e-mail na adres: lo@lo.boleslawiec.pl, • faxem na nr 75/732-31-93, • drogą pocztową na adres: I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego w Bolesławcu, ul. H. i W. Tyrankiewiczów 11, 59-700 Bolesławiec, • osobiście – u pracownika szkoły prowadzącego dany zakres spraw.

Procedura zapewnienia dostępności architektonicznej(PDF)
Procedura zapewnienia dostępności cyfrowej (PDF)

Podobne wpisy

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej - 2022/23

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to niezwykle ciekawy projekt edukacyjny, którego celem jest przygotowanie do świadomego odbioru dzieła filmowego. Kino z jego magią ekranu niemal od początku swojego istnienia (1895 r.) uznawane jest za atrakcyjne medium rozrywkowe i artystyczne. Filmy bawią...

Erasmus+ mobilność kadry w Akcji KA1. Projekt “Otwarci i kreatywni - rozwój i wymiana doświadczeń kadry nauczycielskiej i pracowników szkoły”

W projekcie bierze udział 20 nauczycieli wraz z kadrą zarządzającą. Przewidziane są szkolenia i kursy zagraniczne oraz prowadzenie zajęć w partnerskiej szkole w Hiszpanii. Cele: Nauczyciele będą podnosić poziom języka angielskiego na wakacyjnych  kursach w Irlandii. Językowcy wyjadą...

Godziny otwarcia

  rysunek Wincentego Tyrankiewicza   nauczyciel bibliotekarz : mgr Anna Tarnachowicz w roku szkolnym  2022/2023  biblioteka czynna:   PONIEDZIAŁEK   7:40 – 8:50                                   9:45 - 12:20     WTOREK               10:40 - 13:15     ŚRODA                    11:45 ...